Vrtići amandman

Vijećnici Liste za Rijeku godinama se bore za to da svakom djetetu u gradu Rijeci omogući upis u vrtić pod jednakim uvjetima. Budući da u gradskim vrtićima nema dovoljnih kapaciteta, roditelji su često prisiljeni djecu upisivati u vrtiće drugih osnivača po višoj cijeni. Potreban iznos za subvenciju vrtićima ostalih osnivača kojim bi se sva djeca izjednačila po pravima na godišnjoj razini iznosi oko 3 milijuna kuna. Vijećnik Liste za Rijeku Danko Švorinić je u prijedlogu za proračun 2015. godine potrebna sredstva pronašao smanjenjem gradskih rashoda za oglašavanje u medijima, protokola i Zavoda za informatičku djelatnost. Prijedlog je odbijen od strane vladajuće većine.  Realizirat ćemo ga nakon izbora 21.svibnja 2017. uz vašu pomoć!

Prijedlog amandmana:

Predsjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke
gospođi Dorotei Pešić Bukovac

 

Na temelju odredbe članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) podnosim amandman NA PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. i 2017. GODINU (točka 2. – XIV. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke)

 

  1. NA ČLANAK 3.:

 

NA POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA RIJEKE:

U prijedlogu proračuna ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO/Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA stavke se mijenjaju tako da glase:

 

U koloni proračun za 2015. godinu te u kolonama projekcija za 2016. i 2017. godinu iznosi ”3.700.000,00 kn” zamjenjuju se iznosima ”6.700.000,00 kn”.

 

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO PRORAČUN 2014. PRORAČUN 2015. PROJEKCIJA 2016. PROJEKCIJA 2017.
Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA 3.700.000,00 kn’ 6.700.000,00 kn 6.700.000,00 kn 6.700.000,00 kn
38 Ostali rashodi 3.700.000,00 kn’ 6.700.000,00 kn 6.700.000,00 kn 6.700.000,00 kn
381 Tekuće donacije 3.700.000,00 kn’ 6.700.000,00 kn 6.700.000,00 kn 6.700.000,00 kn

 

Ukupno Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo/razdjel  004: iznos ”88.187.422,00 kn” za 2015. godinu zamjenjuje se iznosom ”91.187.422,00 kn”

 

i s tim u vezi se potrebna sredstva iznalaze smanjenjem sljedećih proračunskih stavki:

 

U prijedlogu proračuna Ureda Grada/Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM

MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA stavke se mijenjaju tako da glase:

 

U koloni proračun za 2015. godinu iznos ”1.530.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom ”180.000,00 kn”., a u kolonama projekcija za 2016. i 2017. godinu iznosi ”1.500.000,00 kn” zamjenjuju se iznosima ”150.000,00 kn”.

 

Ured Grada PRORAČUN 2014. PRORAČUN 2015. PROJEKCIJA 2016. PROJEKCIJA 2017.
Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM

MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA

1.930.000,00 kn’ 180.000,00 kn 150.000,00 kn 150.000,00 kn
32 Materijalni rashodi 1.930.000,00 kn’ 180.000,00 kn 150.000,00 kn 150.000,00 kn
323 Rashodi za usluge 1.930.000,00 kn’ 180.000,00 kn 150.000,00 kn 150.000,00 kn

 

 

 

U prijedlogu proračuna Ureda Grada/ Aktivnost: PROTOKOL

stavke se mijenjaju tako da glase:

 

U koloni proračun za 2015. godinu te u kolonama projekcija za 2016. i 2017. godinu iznosi ”790.000,00 kn” zamjenjuju se iznosima ”340.000,00 kn”.

 

Ured Grada PRORAČUN 2014. PRORAČUN 2015. PROJEKCIJA 2016. PROJEKCIJA 2017.
Aktivnost: PROTOKOL 825.000,00 kn’ 340.000,00 kn 340.000,00 kn 340.000,00 kn
32 Materijalni rashodi 825.000,00 kn’ 340.000,00 kn 340.000,00 kn 340.000,00 kn
322Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kn’ 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 kn
323Rashodi za usluge 190.000 kn’ 95.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 625.000 kn’ 235.000,00 kn

 

U prijedlogu proračuna Ureda Grada/ Aktivnost:KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA stavke se mijenjaju tako da glase:

 

U koloni proračun za 2015. godinu iznos ”765.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom ”315.000,00 kn”.

te u kolonama projekcija za 2016. i 2017. godinu iznosi ”715.000,00 kn” zamjenjuju se iznosima ”265.000,00 kn”.

 

Ured Grada PRORAČUN 2014. PRORAČUN 2015. PROJEKCIJA 2016. PROJEKCIJA 2017.
Aktivnost:KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA 1.330.000,00 kn 315.000,00 kn 265.000,00 kn 265.000,00 kn
32 Materijalni rashodi 1.330.000,00 kn 315.000,00 kn 265.000,00 kn 265.000,00 kn
323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 kn 300.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kn 15.000,00 kn

 

Ukupno Ured Grada/razdjel  010: iznos ”11.487.000,00” za 2015. godinu zamjenjuje se iznosom ”9.237.000,00 kn”

 

 

U prijedlogu Zavoda za informatičku djelatnost/Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA stavke se mijenjaju tako da glase:

 

U koloni proračun za 2015. godinu iznos ”1.352.000,00 kn” zamjenjuju se iznosom ”602.000,00 kn” te u kolonama projekcija za 2016. i 2017. godinu iznosi ”1.402.000,00 kn” zamjenjuju se iznosima ”652.000,00 kn”

 

ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST PRORAČUN 2014. PRORAČUN 2015. PROJEKCIJA 2016. PROJEKCIJA 2017.
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA 0,00 KN 602.000,00 kn 652.000,00 kn 652.000,00 kn
32 Materijalni rashodi 0,00 KN 562.000,00 kn 612.000,00 kn 612.000,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 KN 20.000,00 kn
323 Rashodi za usluge 0,00 KN 542.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 KN 40.000,00 kn 40.000,00 kn 40.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema 0,00 KN 40.000,00 kn

 

Ukupno Zavod za informatičku djelatnost/ razdjel 011: iznos ”13.142.050,00 kn” za 2015. godinu zamjenjuje se iznosom ”12.392.050,00 kn”

 

Napomena: Sukladno predloženim izmjenama potrebno je izvršiti izmjenu i usklađenje i u Općem dijelu Proračuna.

 

OBRAZLOŽENJE: U općinama i gradovima PGŽ odlukama svojih predstavničkih tijela o mreži dječjih vrtića, odlukama o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i naobrazbe i odlukama o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću, roditelji i djeca plaćaju isti iznos bez obzira na osnivača vrtića-ustanove koju pohađa dijete (Bakar, Baška, Brod Moravice, Cres, Crikvenica, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Matulji, Opatija, Ravna gora, Viškovo, Vrbovsko)

U Gradu Rijeci situacija je drugačija i Grad Rijeka desetljećima diskriminira djecu i roditelje koji pohađaju vrtiće-ustanove drugih osnivača

Grad Rijeka ne zadovoljava javne potrebe za smještaj djece predškolske dobi u gradskim vrtićima. Gradski vrtić u Rijeci polazi oko 3300 djece, a 400 djece polazi vrtiće drugih osnivača, njih 9 koji su obuhvaćeni Mrežom dječjih vrtića na području Grada Rijeke. Svake godine neupisano ostane između 400  i 500 djece koja se prijave za upis u gradske vrtiće, a u podatke nisu uključena djeca koji se ne prijave na upis, jer ne zadovoljavaju kriterije prednosti pri upisu u gradske vrtiće (djeca invalida i stradalnika domovinskog rata, djeca s poteškoćama u razvoju, djeca oba zaposlena roditelja, djeca samohranih roditelja i uzeta na uzdržavanje, djeca u godini prije polaska u školu, djeca iz obitelji s troje i više djece, djeca roditelja koji primaju dječji doplatak).

Svi vrtići u RH su pravne osobe s javnim ovlastima. Njihovi osnivači (RH, jedinice lokalne samouprave, vjerske zajednice i ostale pravne i fizičke osobe) imaju posebne dužnosti (osiguranje sredstava za rad…, zapošljavanje temeljem javnog natječaja i sl.) i ne mogu se uspoređivati s običnim trgovačkim društvom koje je osnovano radi stjecanja profita. Kao takvi, svi su u istom su pravnom položaju i nad njima tijela državne uprave vrše jednaki upravni i inspekcijski nadzor. Svi moraju u cijelosti zadovoljiti stroge uvjete postavljene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i ukupno 11 podzakonskih propisa. Navedenim odredbama štite se djeca korisnici kao posebna, zaštićena kategorija društva.

 

Predloženim amandmanom osiguravaju se sredstva za izjednačavanje prava djece koja polaze vrtiće drugih osnivača u gradu Rijeci s onima koji polaze Gradski vrtić u Rijeci.

 

 

DANKO ŠVORINIĆ


Posted

in

by

Tags: