This image has an empty alt attribute; its file name is fot1-640x360-1.jpg

Gradsko vijeće Grada Rijeke:

Danko Švorinić

Predrag Miletić

Zvonimir Peranić (predsjednik Kluba Liste za Rijeku)

Morana Jokić (nezavisna)

Odbori Gradskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanja - Sandi Basić (dopredsjednik)

Odbor za školstvo i predškolski odgoj - Danko Švorinić (predsjednik)
-  Morana Jokić (članica)

Odbor za mjesnu samoupravu - Zvonimir Gržeta

Odbor za kulturu - Lucio Slama

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb - Alen Kulundzić Juranich

Odbor za javna priznanja - Predrag Miletić

Odbor za kulturu - Zvonimir Pranić (predsjednik)

Upravno vijeće HKD - Laura Marchig - predsjednica

Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke - Henriet Bilandžić

Općina Viškovo 

Odbor za proračun, financije, apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije - Nelida Pogačić

Mjesni odbori

Kantrida - Milan Popadić - predsjednik

Mlaka - Elena Spatola

Potok - Zoran Frković - predsjednik, Emil Viola

Luka - Mladen Pantar - dopredsjednik

Vojak - Marino Mataija - predsjednik

Bulevard - Henrieta Bilandžić

Drenova - Mladen Dorčić

Krimeja - Valentino Bonata - dopredsjednik

Kozala - Filip Jakovac

European Free Alliance

Bureau - Nelida Pogačić - vicepresident

Close