Amandmani na Proračun za 2019. godinu Kluba Liste za Rijeku

Klub Liste za Rijeku podnio je amandmane na prijedlog Proračuna za 2019. godinu koji će se 18. prosinca naći pred Gradskim vijećnicima.

Poticaji darovitoj djeci – 300.000 kuna

Ovim amandmanom značajno se proširuju dosadašnje aktivnosti na poticanju i obuhvatu darovite djece. Predloženi model bi obuhvatio sve odgojno-obrazovne ustanove u gradu kako bi se na sustavniji način brinulo o potencijalno darovitoj populaciji. Na razini grada Rijeke formirao bi se stručni tim ili razvio centar koji će koordinirati sve aktivnosti i programe, a svaka odgojno-obrazovna institucija bi osigurala djelatnika kao koordinatora za darovite.
Osigurala bi se stručna pomoć pri školama, izradili individualizirani programi za potencijalno darovitu djecu te primjenjivali obogaćeni programi unutar institucija u okviru redovne nastave u školama. Model osigurava permanentno stručno usavršavanje za djelatnike u sustavu, podršku roditeljima, suradnju s drugim institucijama kao i povezivanje s ustanovama i gradovima u Europi koji provode slične programe

Poticaji najuspješnijim startupovima – 175.000 kuna

Ovim amandmanom predlaže se osiguravanje sredstava za financijske poticaje najuspješnijim startup projektima razvijenim u Startup inkubatoru Rijeka, koji rezultiraju otvaranjem trgovačkog društvatvrtke ili obrta sa sjedištem u gradu Rijeci, a sve temeljem jasnih kriterija koje treba odrediti radna skupina. Radi se o poticajnoj mjeri u razvijanju poduzetništva u Rijeci te politici privlačenja i zadržavanja mladih poduzetnika u našem gradu.

Molo Longo – riječki đir – 62.000 kuna

Amandmanom Molo longo predlaže se izrada izvedbeno-interpretacijskog plana za projekt promocije kulturne baštine Molo longo – riječki đir, kako bi se obogatio sadržaj prostora gradske šetnice na lukobranu i prezentirala gradska kulturna i povijesna baština na toj lokaciji, u koju svrhu se osiguravaju sredstva za projekt u iznosu od 62.000 kuna.

Zavičajna zbirka Romolo Venucci – 25.000 kuna

Amandmanom objedinjenja zbirke radova umjetnika Romola Venucci osigurala bi se inicijalna sredstva za početak rada na formiranju objedinjene zbirke radova umjetnika, riječkog slikara 20. stoljeća, Romola Venuccia, kako bi se omogućilo objedinjavanje i zaštita njegovih djela koja predstavljaju vrijednu umjetničku i kulturnu baštinu Rijeke, u koju svrhu se osiguravaju inicijalna sredstava za projekt u iznosu od 25.000 kuna.

Povećanje sredstava za rad Vijeća nacionalnih manjina – 185.000 kuna

Ovim amandmanom povećavaju se sredstva za programske aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina što će doprinijeti njihovom kvalitetnijem radu

Multimedijalna knjižnica za djecu s poteškoćama u razvoju – 40.000 kn

Za realizaciju ovog projekta potrebna su računala, posebno prilagođene tipkovnice i program, za rad s djecom koja imaju disleksiju, disgrafiju, dispraksiju, a nerijetko i kombinaciju istih, poteškoće s pažnjom, finom motorikom, okulomotornom koordinacijom i vizualnom percepcijom. Također, cilj je pružiti podršku roditeljima u radu s alatima za potpomognutu komunikaciju kroz organizaciju predavanja, radionica i oglednih aktivnosti. To bi roditeljima, kao najboljim terapeutima svoje djece, omogućilo bolju komunikaciju, lakše savladavanje školskog gradiva i bolju uključenost u zajednicu.

Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu između Drenove i Kozale

Ovim projektom osigurala bi se izrada projektne dokumentacije za uvođenje javne rasvjete između Kozale i Drenove


Posted

in

by

Tags: